KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG ĐỘ TUỔI SỐ GIỜ HỌC PHÍ/ THÁNG TRÌNH ĐỘ
Pre-schoolers 1
(Show and Tell 1)
4 tháng 4 - 6 tuổi 64 2.976.000 đ Hình thành tư duy ngôn ngữ, khả năng phản xạ
Pre-schoolers 2
(Show and Tell 2)
4 tháng 4 - 6 tuổi 64 2.976.000 đ Phát triển kĩ năng nghe - nói
Pre-schoolers 3
(Show and Tell 3)
4 tháng 6 - 7 tuổi 64 2.976.000 đ Tăng cường phản xạ, phát triển vốn từ
Kids 1
(Oxford Discover 1)
12 tháng 7 - 8 tuổi 192 2.976.000 đ A1 – khung Châu Âu
Kids 2
(Oxford Discover 2)
12 tháng 8 - 10 tuổi 192 2.976.000 đ A1 – khung Châu Âu
Kids 3
(Oxford Discover 3)
12 tháng 9 - 11 tuổi 192 2.976.000 đ A2 – khung Châu Âu – Beginner
Teens 1
(Oxford Discover 4)
12 tháng 10 - 12 tuổi 192 2.976.000 đ A2 – khung Châu Âu
Teens 2
(Oxford Discover 5)
12 tháng 11- 13 tuổi 192 2.976.000 đ B1 – khung Châu Âu
Teens 3
(Oxford Discover 6)
12 tháng 13 - 15 tuổi 192 2.976.000 đ B2 – khung Châu Âu