Danh sách thư viện tài liệu

Tên tài liệu 1

 File ABC  File DEF
 File GHI  File JKL

Thời khóa biểu

Tên tài liệu 2 - thời khóa biểu

 File ABC  File DEF
 File GHI  File JKL